OSHO beszédeiben harminc esztendőn át adott válaszokat tanítványai és barátai kérdéseire, s magyarázta a világ nagy bölcseinek és szentírásainak tanításait. Szavai a mai napig új fényben láttatnak mindent, a homályos védikus iratoktól egészen Jézus jól ismert mondásaiig. Osho egyaránt szaktekintélyként szól haszidokról, szúfikról és báulokról, a jógáról és a buddhistákról. Végül azonban Osho a zen páratlan bölcsességének tolmácsolására összpontosította figyelmét, hiszen mint mondja, a zen az egyetlen spirituális hagyomány, amely olyan felfogással közelíti meg az emberi lény benső életét, amelyik kiállta az idők próbáját, és korunk emberisége számára is mély jelentőséget hordoz.

 

Más vallásoktól eltérően, amelyek áldozatul estek a hősimádatnak és a dogmatizmusnak, a zen továbbra is azt hangoztatja, hogy minden egyes emberi lény rendelkezik a megvilágosodás elérésének – vagyis az elménk alkotta ego-káprázatok szertefoszlatásának – egyedülálló képességével.

 

Állítja továbbá, hogy e képességet kizárólag a meditáció útján bontakoztathatjuk ki. Nem úgy, hogy bizonyos szertartásokat végzünk, ragaszkodunk egy sor lefektetett szabályhoz, vagy mások példáját utánozzuk, bármilyen követendő legyen is, hanem csakis oly módon, hogy nyitott szemmel és ítéletektől mentesen figyelemmel kísérjük gondolatainkat, cselekedeteinket és érzéseinket. Ha állhatatosan gyakoroljuk ezt az éberséget, az életnek ezt a meditatív megközelítésmódját, hamarosan ráeszmélünk, hogy mindnyájunkban benne rejlik az eleven tudatosság egy változatlan, zavartalan és örökkévaló középpontja – miáltal képesek vagyunk az életet pompás kalandként, játékként, misztériumiskolaként és végül elragadó utazásként szemlélni, amelynek egyetlen célja, hogy minden lépése során gyönyörködjünk.

 

Osho szavaival élve arról a képességről van szó, hogy ne imádjuk a buddhákat, hanem magunk is buddhává váljunk; hogy ne másokat kövessünk, hanem magunkban bontakoztassuk ki a benső tudatosságot, amely a fény és a szeretet minőségével hatja át minden cselekedetünket.

 

 

Osho azonban mindig több volt puszta szónoknál vagy bölcselőnél. Az őt körülvevő baráti közösségben olyan légkört teremtett, amelyben az általa kimondott igazságok közvetlenül is megtapasztalhatók. Osho társaságában járni utunkat nem azt jelenti, hogy visszavonulunk a hegyekbe, s aszketikus nyugalomban múlatjuk napjainkat, távol a világ zajától. Épp ellenkezőleg, az ő társaságában teljes szívvel nekigyürkőzünk a feleszmélés feladatának a legkülönbözőbb meditációk, testi gyógymódok és lélektani terápiák révén, rengeteg nevetéssel és mókával, egészséges adag kreativitással és kemény munkával. A felmosás éppannyira meditatív elfoglaltság, mint amikor csendben ülünk a mester jelenlétében, és éppolyan jelentős dolog szembenézni a többi kukta hatalmi csatározásaival a konyhában, mint megérteni a Gautama Buddha ajkáról elhangzott Gyémánt-szútrát. Még a szerelmi ügyek viharos csapongásának is megvan a maga szerepe az úton, amelynek során felfedezzük valódi kilétünket.

Ezt a tarot-paklit ama életszemlélet és szilárd elkötelezettség szellemében készítettük el, hogy egész létünket egyetlen meditációvá mélyítsük. Kártyalapjait pedig ezennel a kivétel nélkül mindnyájunkban ott lakozó buddhának ajánljuk.

 

A buddhát senki sem sajátíthatja ki, és nem védetheti le szerzői joggal, hiszen mindnyájunk legbensőbb valója. Nem kell buddhistának lennünk ahhoz, hogy buddhává váljunk.
A buddhaság minden vallási fogalom felett áll, lévén olyan jog, amely mindenkit születésénél fogva megillet. Tedd hát életed szerves részévé, hogy elkísérjen mindennapi tevékenységeidben, így léted minden eleme meditációvá váljon, és kegyelem, szépség és áldás hassa át!

 

OSHO: No Mind: THE FLOWERS OF ETERNITY (ELMENÉLKÜLISÉG: AZ ÖRÖKLÉT VIRÁGAI)

 (Deva Sarito bevezetőjéból)

 

AZ OSHO-FÉLE ZEN TAROT

A tarot több ezer esztendeje létezik, már az ókori Egyiptom ideje vagy talán még régebbi korok óta. Nyugaton tudomásunk szerint először a középkorban használták. Azokban a viharos időkben a tarot képi világát egyfajta kódként alkalmazták a középkori misztériumiskolák tanításainak tolmácsolásához. Az idők folyamán a tarot-t számos célra használták: jövendőmondásra, szalonok léha szórakozásaként, láthatatlan, „okkult” értesülések megszerzésére különböző élethelyzetekkel kapcsolatban és így tovább.

Egyesek szerint a kártyalapok számát azoknak a lépéseknek a száma határozta meg, amelyeket a csecsemő Gautama Buddha megtett – nyomban a születése után. A legenda úgy tartja, hogy hét lépést tett előre és hetet hátra mind a négy világtáj irányában, és ez szolgált mintául a tarot „kis” kártyalapjaihoz.

A tarot a Kis Arkánum 56 lapján túlmenően 22 további, Nagy Arkánumnak nevezett kártyalapot tartalmaz, amelyek az ember spirituális utazásának teljes történetét elmesélik. A Bolond első, ártatlan lépésétől kezdve egészen az út tetőpontjáig, amelyet a Kiteljesedés jelképez, a Nagy Arkánumban azokat az archetípusokat leljük fel, amelyek emberi lényként mindnyájunkat összekötnek. E kártyalapok az önmegismerés útját regélik el, amely minden egyes ember esetében teljességgel egyedülálló, jóllehet a felfedezésre váró alapigazságok fajtától, nemtől, társadalmi osztálytól és vallásos neveltetéstől függetlenül mindenki számára azonosak.

A hagyományos tarot-pakliban az önfelfedezésnek ezt az útját egyfajta emelkedő csigavonalként értelmezik, amely minden Kiteljesedéssel az ösvény egy újabb és magasabb szintjére vezet, hogy ennél az új kezdetnél ismét színre lépjen A Bolond. Ezt a kártyacsomagot azonban kiegészítettük A Mester kártyalapjával. Ez a lap lehetővé teszi, hogy magunk mögött hagyjuk a csigavonalat, hogy kiszakadjunk a halál és újjászületés körforgásából. A Mester lapja a végső felülemelkedést jelképezi az utazáson magán, ami csakis akkor válik lehetségessé, amikor az elkülönült, egyéni ego szertefoszlik a megvilágosodás fényében.

 

 

Az Osho-féle zen tarot kétségkívül nem hagyományos tarot-kártya, ugyanis rendeltetése nem a jövendölés. Inkább a zen transzcendens játéka ez, amely a jelent tükrözi, állhatatosan az itt és most pillanatát mutatva meg ítélkezés és összehasonlítgatás nélkül. Ez a játék mintegy arra kíván ráébreszteni bennünket, hogy ideje ráhangolódnunk az érzékenységre, az intuícióra, az együttérzésre, a fogékonyságra, a bátorságra és az egyéniségre.

A tudatosságnak ez az előtérbe helyezése egyike a számos újításnak, amelyeket a tarot régi rendszereihez és gondolkodásmódjához képest bevezettünk, s amelyek egykettőre nyilvánvalóvá válnak a gyakorlott játékosok számára, midőn elkezdenek az Osho-féle zen tarot-val dolgozni.

Kezdődjék tehát a felfedezőút, amelynek során eljuthatsz a végső felülemelkedésig! Indulj könnyű szívvel és játékos kedvvel a hegycsúcsokról a völgyekbe, majd ismét vissza a legmagasabb ormokra, s élvezd ki utazásod minden egyes lépését! Tanulj a hibáidból, és nem tévedhetsz le a helyes útról!

Forrás: OSHO Zen Tarot kártya

 

Ajánlott könyvek:

OSHO
ZEN TAROT KÁRTYA

A siker alapelvei könyv

FÉRFIAK
KÖNYVE

3 LÉPÉSRE
A FELÉBREDÉSTŐL