“Belső bölcsességem válaszait követem.”

Nem akarok kövér lenni.

Nem akarok nyomorogni.

Nem akarok megöregedni.

Nem akarok itt élni.

Nem akarom ezt a kapcsolatot.

Nem akarok olyan lenni, mint az anyám/apám.

Nem akarok ennél az állásnál leragadni.

Nem akarom, hogy ilyen hajam/orrom/testem legyen.

Nem akarok magányos lenni.

Nem akarok gondok közt élni.

Nem akarok beteg lenni.

A fenti példákból is láthatjuk, hamar megtanulunk az ellen tiltakozni, amit nem szeretünk, bízva abban, hogy ezáltal automatikusan teljesülnek vágyaink. Pedig így nem fog menni. Hányszor keseregtél azon, mit nem akarsz. Elérted ezzel egyszer is, amire áhítoztál? Ágál­ni a rossz ellen merő időpocsékolás, amennyiben tény­leg változtatni akarsz az életeden. Minél többet rá­gódsz a nem kívánt dolgokon, annál több kellemetlen­ségben lesz részed. Amit magadban, vagy az életedben mindig is gyűlöltél, bizonyára még nem múlt el.

Amire odaadóan figyelsz, növekedni kezd, és éle­ted állandósult problémája lesz. Ne siránkozz foly­ton, inkább arra koncentrálj, amit el akarsz érni. Most alakítsuk az előbbi tagadásokat pozitív megerősíté­sekké.

Karcsú vagyok.

Gazdag vagyok.

Örökké fiatal maradok.

Most költözöm egy jobb környékre.

Van egy új barátom.

A magam ura vagyok.

Szeretem a hajamat/orromat/testemet.

Szeretettel és megértéssel közeledem mások­hoz.

Vidám vagyok, boldog és szabad.

Teljesen egészséges vagyok.

Megerősítések

Tanulj meg pozitív fogalmakban gondolkodni. Minden kijelentésünk egyben megerősítés. Túl gyakran for­dulunk negatív megerősítésekhez. Ezek csak fokoz­zák azt, amitől szabadulni akarunk. Ha folyton azt mondogatod, hogy gyűlölöd a munkádat, a helyzet változatlan marad. Ellenben ha kijelented, “Nagysze­rű állást kapok!”, tudatalattidban máris kezdetét ve­szi az új folyamat.

Szakadatlanul arról beszélj, milyennek akarod az életedet. Egyre azonban ügyelned kell: kijelentéseid kivétel nélkül jelen időben álljanak. Tudatalattid olyan engedelmes szolgáló, hogy ha jövő időben, vagy fel­tételes módban fogalmazol – “szeretném”, “fogom” -, akkor célkitűzéseid az örök, számodra hozzáférhetet­len jövőben maradnak.

Louise idézet

Az énszeretet kibontakozása

Mint már említettem, nem számít, mi a probléma, mun­kánk tárgya Az én szeretete. Ez a “varázspálca”, amely eltünteti a nehézségeket. Emlékezz azokra az időkre, amikor még “jól megfértél magaddal” – ugye milyen simán ment minden? Idézd fel azokat a napokat, ami­kor szerelmes voltál – ugye gondtalanul éltél akkori­ban? Nos, önmagad szeretete a pozitív érzések és jó szerencse olyan arzenáljával ajándékoz meg, hogy szin­te lebegsz a föld felett. Ha szereted önmagad, megjavul a közérzeted.

Erre pedig csak akkor lehetsz képes, ha van önbi­zalmad, és hibáiddal együtt elfogadod magadat. Elég az önostorozásból. Már hallom is az ellenvetéseket. “De hát mindig is bíráltam magamat.” “Hogy tűrhetném el a hibáimat?” “A szüleim/tanáraim/szeretteim folyton kritizál­tak.”

“Máskülönben mi ösztökélne?” “Hogyan változtassak a hibáimon, ha nem bírá­lom felül őket?”

Agytréning

Az önkritika gyakorlása során elménk az unalomig is­métli elcsépelt monológját. Hozzászoktattad, hogy örök­ké korholjon, és visszatartson a fejlődésben. Mellőzd a negatív gondolatokat, folytasd az előtted álló fon­tos munkát!

Térjünk vissza egy korábbi gyakorlatra. Nézz me­gint a tükörbe és mondd: “Olyannak szeretem és fo­gadom el magamat, amilyen vagyok.”

Hogy állsz most ezzel a kijelentéssel? Könnyebben fogadod, miután elvégeztük a megbocsátásra irányuló gyakorlatot? Még mindig ez munkánk legfőbb tár­gya. Önbecsülés és önbizalom a pozitív változás nyitja.

Azokban az időkben, amikor az önmegtagadás ural­kodott el rajtam, olykor legszívesebben pofon vágtam volna magam. Nem tudtam, mit jelent elfogadni ön­magunkat. Sokkal erősebben hittem saját hibáimban és hiányosságaimban, semmint hallgattam volna azok­ra, akik felismerték jó tulajdonságaimat. Ha valaki azt mondta nekem, hogy szeret, azonnal rávágtam: “Mi­ért? Mi szeretnivaló van rajtam?” Végigfutott az agya­mon: “Ha rájönne, milyen vagyok valójában, biztos el­menekülne.”

Fogalmam sem volt arról, hogy a jó ott kezdődik, amikor az ember elfogadja belső tulajdonságait, és sze­reti azt a személyt, aki önmaga. Sok időnek kellett el­telnie, míg békés és szerető kapcsolatot alakítottam ki saját magammal.

Először megkerestem azokat a tulajdonságaimat, melyeket “értékesnek” tartottam. Már ez is segített, és az egészségem javulni kezdett. A jó egészség feltétele az én szeretete. A boldoguláshoz szeretetre és terem­tő önkifejezésre van szükségünk. Később megtanul­tam hiánytalanul elfogadni magamat, még azokat a jellemvonásaimat is, melyeket nem találtam “kielégí­tőnek”. Valójában ekkor kezdtem fejlődni.

Gyakorlat: Bízom magamban

Már több száz emberrel elvégeztettem ezt a gya­korlatot, kimagasló eredménnyel. Az elkövetke­ző hónapban mondogasd magadnak: “bízom ma­gamban.”

Tedd ezt legalább két-háromszáz alkalommal egy nap.

Nem, nem lesz sok. Amikor aggódsz, legalább ennyiszer átgondolod a problémádat. Váljon ez

a “bízom magamban” sétáló mantráddá, valami­vé, amit folyton folyvást ismételgetsz, úgyszólván megállás nélkül.

A “bízom magamban” garantáltan előcsalo­gatja a tudatod mélyén megbúvó kétségeket.

Amikor felmerülnek az aggályok: “Hogy bíz­hatnál magadban, mikor ilyen kövér vagy?” “Os­toba vagy, ha azt hiszed, hogy ettől majd jobb lesz.” “Hitvány alak vagy.” Szóval, ha az agyad eltérítő locsogásba kezd, ideje felülvizsgálnod gondolataidat. Ne hagyd, hogy érzelmeidre has­sanak, mert így csak megrekedsz a múltban. Szó­lítsd meg őket nyájasan: “Elmehettek, bízom magamban.”

Ha belegondolunk abba, mit is csinálunk most, máris kételyeink támadnak: “Ez egyszerű­en ostobaság.” “Nem hangzik valami meggyőző­en.” “Merő hazugság.” “ Túl monoton.” “Hogyan bízhatnék meg magamban, amikor ilyen hülye­séget csinálok?”

Oszlasd el ezeket a kételyeket. Csak az ellenál­lásod próbál a felszínre törni általuk. Nincs hatalmuk fölötted, ha nem hallgatsz rájuk.

“Bízom magamban, bízom magamban, bízom magamban. Történjék bármi, bármit monda­nak neked, bármit tesznek veled, te csak mondo­gasd ezt. Ha majd így szólsz magadban, mikor valaki olyat cselekszik, amit nem helyeselsz, ez változásod és fejlődésed biztos jele lesz.

A gondolatoknak nincs hatalma felettünk, csak elég erősnek kell maradnunk. A gondolatok csupán egy­másba fűzött szavak, nincs önálló jelentésük. Mi ru­házzuk fel őket jelentéssel. Mi döntjük el azt is, mi­lyen jelentést adjunk nekik. Állítsuk hát gondolatain­kat gyarapodásunk és fejlődésünk szolgálatába.

Az önbizalom egyik ismérve, hogy nem hagyatko­zunk mások véleményére. Ha folyton ezt mondogatnám neked: “Rózsaszín malac vagy, rózsaszín malac vagy.” – először talán nevetnél, aztán elvesztenéd a türelmedet, és azt gondolnád, hogy meghibbantam. Bizonyára nem dőlnél be ennek a képtelenségnek. Mégis, énképünk sokszor épp ilyen elrugaszkodott és hamis. Értékedet külsőd alapján megítélni lega­lább akkora melléfogás, mintha “rózsaszín malacnak” kép­zelnéd magad.

Amit “hibaként” könyvelünk el magunkban, nem egyszer személyiségünk megkülönböztető jegye. Ettől válunk egyedivé és páratlanná. A természet sohasem ismétli önmagát. Földünk történetében még nem hullt le két egyforma hópehely, két hasonló esőcsepp. Min­den margaréta különbözik a többitől. Ujjlenyomata­ink eltérőek, mindnyájan mások vagyunk. Különbözőnek szántak minket. Amennyiben vállaljuk ezt, meg szűnik az örökös versengés, az állandó hasonlítgatás. Ha folyton a másikhoz igazodunk, lelkünk összezsu­gorodik. Pedig földi küldetésünk célja az, hogy kitel­jesítsük önmagunkat.

A cikk második része az alábbi linken érhető el, KATTINS IDE!

Ajánlott könyv:

Louise L. Hay – ÉLD AZ ÉLETED