Játékszabályzat

„Vásárolj könyvet és nyerj mellé egészséget!”

Promóció hivatalos szabályzata

 1. A Promóció szervezője:

A „Vásárolj könyvet és nyerj mellé egészséget!”promóció (a továbbiakban: “Promóció“) szervezője a Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 15., a továbbiakban: “Szervező”).

 1. A Promócióban résztvevő személyek:

A Promócióban részt vehet minden magyar állampolgár, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, elmúlt 18 éves, és a Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket teljesíti. (továbbiakban “Résztvevő“). A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a promócióban közreműködő alvállalkozói, valamint a promócióban résztvevő termékek kiskereskedelmi forgalmazásában érintett üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) pont). Amennyiben a szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a promócióban, a szervező e személyt a promócióból kizárhatja, pályázata érvénytelennek minősül. A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség, és ezzel járó anyagi következmény az érintett résztvevőket terheli.

 1. A Promóció időtartama:

A Promóció 2015. december 1. 00:00 órától december 24. 23:59 óráig tart. A nyereményjáték időtartama előtt és befejezése után lebonyolított vásárlások alapján történő ajándékigénylések érvénytelenek.

 1. A Promócióban résztvevő üzletek:

Minden olyan Magyarországon található Tesco üzlet (szupermarket, Hypermarket), amely árusítja a Szervező David Wolfe: Superfood című könyvét.

 1. A Promócióban résztvevő termékek:

A Promócióban részt vevő üzletekben, a Promóció ideje alatt kizárólag a Szervező David Wolfe: Superfood című könyve (a továbbiakban „Könyv”) vesz részt.

 1. A Promócióban az alábbi módon lehet részt venni. Regisztráció és kódfeltöltés:

Ha a Promóció időtartama alatt a Résztvevő egy vásárlás alkalmával legalább 1 db Könyvet vásárol, majd regisztrál a www.edesvizkiado.hu/nyeremenyjatek weboldalon, feltölti a vásárlást igazoló blokk AP kódját és a vásárlás idejét, akkor a 7. pontban felsorolt nyereményekre lesz jogosult, meghatározott feltételek mellett.

A regisztráció során a Résztvevő köteles megadni az alábbi adatokat: név, e-mailcím, életkor. Amennyiben ezek közül valamelyik nem, vagy helytelenül kerül megadásra, úgy a Pályázat kizárásra kerülhet a Promócióból.

A Résztvevő több blokkal is játszhat a Promóció teljes ideje alatt. A Szervező csak azokat a blokkokat fogadja el érvényesnek, ahol a Könyv egyértelműen beazonosítható, ill. a vásárlás időpontja a nyereményjáték időtartamán belül történt. A regisztrációnál megadott blokk adatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód, vásárlás időpontja és Könyv.)

A Szervező a vásárlást igazoló blokk tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősségét. Egy blokkal csak egyszer lehet regisztrálni.

A Résztvevők a weboldalon történő regisztrációval automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzat feltételeit.

 1. Nyeremények:

Nyeremény: A nyeremény 3 db Herbaház vásárlási utalvány 2500 Ft, 5000 Ft és 10 000 Ft értékben. A vásárlási utalványok a Herbaház üzleteiben válthatók be (Budapest, Pécs, Szeged, Győr)

 • HerbaHáz Budapest – 1087 Budapest Százados út 18.
 • HerbaHáz Pécs – 7626 Pécs, Farkas István utca 1.
 • HerbaHáz Győr – 9023 Győr, Fehérvári út 3.- Interspar Center Bevásárlóközpont
 • HerbaHáz Szeged – 6729 Szeged, Szabadkai út 7. – Napfény Park Bevásárlóközpont

Minden feltöltött AP kód részt vesz a sorsoláson, így nagyobb eséllyel indul az a játékos, aki több AP kóddal játszik.

A jelen pontban meghatározott ajándékokat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő, érvényes Pályázatot/blokkot bemutató Résztvevők kaphatják meg.

Az ajándékok készpénzre, más termékre vagy szolgáltatásra nem válthatók be, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

 1. A Nyeremények sorsolása, átadása:

Csak a nyertesek kapnak automatikus levelet, amelyben értesítést kapnak, hogy a vásárlást igazoló blokk másolatát küldjék el e-mailben, vagy postai úton. A Szervező által megadott e-mailcím: marketing@edesviz.hu , vagy postai cím: Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft., 1122 Budapest, Városmajor utca 15. Amennyiben a nyertes által beküldött blokk megfelel a játékszabályzatnak, akkor a nyereményt a Szervező minden további nélkül postázza a nyertes részére. Ha a blokk nem felel meg a játékszabálynak, akkor a tartaléknyertes lép a helyébe, akinek a blokkja szintén ellenőrzésre kerül.

A nyeremény kérhető postai úton vagy átvehető személyesen a Herbaház üzleteiben (lásd 7. pont)

A sorsolásán részt vesz minden résztvevő, aki érvényes regisztráció és AP kód feltöltéssel rendelkezik a Promóciós szabályzatban meghatározott időtartamon belül. A sorsolására 2016 január 4-én 12:00 órakor kerül sor. A nyertesek mellett 2 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A Nyertes kiválasztása sorsolással történik, a beérkezett érvényes feltöltésekből a Szervező zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a Nyertest/Nyerteseket a játékszabályzatban meghatározott időpontban.

A sorsolást követően a nyertest a promóció szervezője 24 órán belül kiértesíti e-mailben. A tartaléknyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően, vagy
 • ha a Szervező a sorsolást követően 48 órán belül nem kap választ a nyertestől, valamint
 • ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes(ek)nek értesítő e-mailen keresztül adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a tartalék nyertest léptesse a helyébe..

A helytelen cím megadásából adódó sikertelen kézbesítések esetén a Szervező maximum egy alkalommal kapcsolatba lép a Résztvevővel a helyes cím kiderítése érdekében. További sikertelen nyereménykézbesítésekért nem vállal felelősséget.

A nyertes köteles a vásárlást igazoló eredeti blokkot beküldeni vagy bemutatni. A blokk adatait a szervező ellenőrzi, hogy megfelel e a Játékszabályzatban foglaltaknak. A nyeremények átvételének részleteit a Szervező képviselője és a nyertes telefonon, vagy e-mailen egyeztetik.

Blokk postázási cím: Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft., 1122 Budapest, Városmajor u. 15..

Jelige: Vásárolj könyvet és nyerj mellé egészséget!

A nyeremények átadását a szervező intézi a Magyar Posta által, ajánlott küldemény formájában vagy átvehető személyesen a Herbaház üzleteiben (lásd 7. pont).

Abban az esetben, ha a postás nem éri el a nyertest, értesítést hagy számára, hogy meddig vehető át a nyereménye és melyik postafiókban. Ha a meghatározott kétszeri kézbesítés után sem éri el a nyertest, úgy a nyeremény a meghatározott nyertes számára átvehető a Szervező székhelyén vagy a megjelölt Herbaház üzletben.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az ajándéknak az átadást követő megsérüléséért, elveszéséért, így ajándékot nem pótol.

A nyertes Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Résztvevők bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Résztvevő az adatok feltöltésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül. Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárt Nyertes helyére a tartalék nyertest léptesse elő.

 1. Adózási kérdések

Az ajándékkal kapcsolatos adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 1. Adatkezelés

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Résztvevő a Promócióban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a szervező a promóció lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja, kezelje, nyilvántartásában rögzítse. A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező adataikat felhasználja a Promócióval kapcsolatos adminisztrációs feladatok – így különösen az esetleges adózási kötelezettségek- elvégzése céljából.

A Szervező a Promócióban részt vevőknek hírlevelet küld, amely az első alkalom után lemondható. A Résztvevő a játékba történő jelentkezésével hozzájárul, hogy a Szervező az email címét a hírlevél adatbázisába átemelje és ott felhasználja, legalább egy alkalommal.

Amennyiben a Nyertes nem személyesen veszi át a nyereményét, úgy a nyeremények kézbesítése érdekében a nyertesek személyes adatai átadásra kerülnek a nyereményeket kézbesítő cégnek (Magyar Posta), amely az adatkezelők megbízásából és utasításainak megfelelően jár el. A küldemények kézbesítésében résztvevő cég az átadott személyes adatokat kizárólag a küldemények kézbesítéséhez, kizárólag a kézbesítés idejéig használja fel. A Szervező a személyes adatokat további harmadik személyeknek csak résztvevő megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásával adja át.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

A Résztvevő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén a játékos bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az az Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft. marketing hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelését nyilvántartásba vette a NAIH-74526/2014. nyilvántartási számon.

 1. Vegyes rendelkezések

A nyereményjáték játékszabályzata megtekinthető a játék teljes időtartama alatt a www.edesvizkiado.hu/nyeremenyjatek oldalon.

A Szervező az ajándékok hibáiért kizárja a szavatossági felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten tiltják.

A Szervező a jelen promóciós szabályzatban meghatározott ajándékon túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzat 6. pontjában meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokkok vagy másolatok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a promócióban. A promócióban részt vevő, vásárlást igazoló blokkok érvényességével, valamint a promóciós szabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a szervező döntése az irányadó. A szervező azt a személyt tekinti a blokk tulajdonosának, akinek az a birtokában áll, és a szervezőnek bemutatja.

A Szervező, valamint a Szervező által a promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a promócióban való részvétel során, a promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező a játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.

A kommunikációs anyagokon felhasznált ajándékfotók csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért a szervező nem vállal felelősséget.

A Promóció információs telefonszáma munkanapokon 10-17 óra között: 061/212-1916

A Promóció e-mail elérhetősége: marketing@edesviz.hu

A Szervező a Promóció lezárulása után 10 napon túl semmilyen, a promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2015.10.21

Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft.
Szervező