A Nyereményjáték szervezője:

Az  „Nőnapi” nyereményjáték (a továbbiakban: “nyereményjáték“) szervezője a Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 15., a továbbiakban: “Szervező”).

A nyereményjátékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban részt vehet minden magyar állampolgár, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, elmúlt 18 éves, és a Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket teljesíti. (továbbiakban “Résztvevő“). A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a nyereményjátékban közreműködő alvállalkozói, valamint a nyereményjátékban résztvevő termékek kiskereskedelmi forgalmazásában érintett üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) pont). Amennyiben a szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a szervező e személyt a nyereményjátékból kizárhatja, pályázata érvénytelennek minősül. A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség, és ezzel járó anyagi következmény az érintett résztvevőket terheli.

A nyereményjáték időtartama:

A nyereményjáték 2017. Március 8. 8:00 órától 2017.  Március 8. 23:00 óráig tart. A nyereményjáték időtartama után történő interakciók  érvénytelenek. A változtatás jogát az időtartammal kapcsolatosan is fent tartjuk az igények megmutatkozásának megfelelően

A nyereményjátékban résztvevő üzletek:

Kizárólagosan az Édesvíz kiadó webáruháza (a továbbiakban „Webáruház”, elérhetősége: www.edesviz.hu)

A nyereményjátékban résztvevő termékek:

  • Shannon Kaiser : Kalandok a léleknek

A nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni: 
Ha a nyereményjáték időtartama alatt a Résztvevő a hivatalos Édesvíz Facebook oldalon elhelyezett eredeti nyereményjáték poszthoz nyilvános hozzászólásban megjelöli az általa választott Facebook profillal rendelkező személy adatlapját.  Az egy kisorsolt nyertes a megjelölt nyereményekre, azaz könyvekre lesz jogosult, meghatározott feltételek teljesülése mellett.
A Résztvevők a posztra való reakcióval automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzat feltételeit.

Nyeremény:

A következő könyvek kerülnek kisorsolásra a nyereményjáték keretében:

  • Shannon Kaiser : Kalandok a léleknek

A jelen pontban meghatározott ajándékokat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő, érvényes Pályázatot/hozzászólást bemutató Résztvevők kaphatják meg. Az ajándék készpénzre, más termékre vagy szolgáltatásra nem váltható be, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A Nyeremények sorsolása, átadása:

Csak a nyertesek kapnak automatikus levelet. Amennyiben a nyertes által beküldött hozzászólás megfelel a játékszabályzatnak, akkor a nyereményt a Szervező minden további nélkül postázza a nyertes részére. Ha a rendelési azonosító nem felel meg a játékszabálynak, akkor a tartaléknyertes lép a helyébe, akinek azonosítója szintén ellenőrzésre kerül.
A nyeremény kérhető postai úton vagy átvehető személyesen a szervező címén. (lásd 1. pont)
A sorsolásán részt vesz minden résztvevő, aki érvényes pályázattal rendelkezik a Promóciós szabályzatban meghatározott időtartamon belül. A sorsolására 2017 március 9 9:00 órakor kerül sor. A nyertesek mellett 2 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A Nyertes kiválasztása sorsolással történik, a beérkezett hozzászólások alapján, melyből a Szervező zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a Nyertest/Nyerteseket a játékszabályzatban meghatározott időpontban. A sorsolást követően a nyertest a promóció szervezője 24 órán belül kiértesíti privát Facebook üzenetben. A tartaléknyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a ha a Szervező a sorsolást követően 48 órán belül nem kap választ a nyertestől, valamint ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint. A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes(ek)nek értesítő privát üzeneten keresztül adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a tartalék nyertest léptesse a helyébe.

A helytelen cím megadásából adódó sikertelen kézbesítések esetén a Szervező maximum egy alkalommal kapcsolatba lép a Résztvevővel a helyes cím kiderítése érdekében. További sikertelen nyereménykézbesítésekért nem vállal felelősséget.
A nyertes adatait a szervező ellenőrzi, hogy megfelel e a Játékszabályzatban foglaltaknak. A nyeremények átvételének részleteit a Szervező képviselője és a nyertes telefonon, vagy e-mailen egyeztetik.

A nyeremények átadását a szervező intézi a Magyar Posta által, ajánlott küldemény formájában vagy átvehető személyesen a szervező székhelyén.

Abban az esetben, ha a postás nem éri el a nyertest, értesítést hagy számára, hogy meddig vehető át a nyereménye és melyik postafiókban. Ha a meghatározott kétszeri kézbesítés után sem éri el a nyertest, úgy a nyeremény a meghatározott nyertes számára átvehető a Szervező székhelyén.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Magyar Posta részére történő átadástól kezdve az ajándék megsérüléséért, elveszéséért, így ajándékot nem pótol.

A nyertes Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására egy héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Résztvevők bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Résztvevő az adatok feltöltésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül. Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárt Nyertes helyére a tartalék nyertest léptesse elő.

Adózási kérdések

Az ajándékkal kapcsolatos adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

Adatkezelés

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Résztvevő a Promócióban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a szervező a promóció lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja, kezelje, nyilvántartásában rögzítse. A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező adataikat felhasználja a Promócióval kapcsolatos adminisztrációs feladatok – így különösen az esetleges adózási kötelezettségek- elvégzése céljából. A Szervező a Promócióban részt vevőknek hírlevelet küld, amely az első alkalom után lemondható. A Résztvevő a játékba történő jelentkezésével hozzájárul, hogy a Szervező az email címét a hírlevél adatbázisába átemelje és ott felhasználja, legalább egy alkalommal. Amennyiben a Nyertes nem személyesen veszi át a nyereményét, úgy a nyeremények kézbesítése érdekében a nyertesek személyes adatai átadásra kerülnek a nyereményeket kézbesítő cégnek (Magyar Posta), amely az adatkezelők megbízásából és utasításainak megfelelően jár el. A küldemények kézbesítésében résztvevő cég az átadott személyes adatokat kizárólag a küldemények kézbesítéséhez, kizárólag a kézbesítés idejéig használja fel. A Szervező a személyes adatokat további harmadik személyeknek csak résztvevő megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásával adja át.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

A Résztvevő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén a játékos bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az az Édesvíz Kulturális Szolgáltató Kft. marketing hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelését nyilvántartásba vette a NAIH-74526/2014. nyilvántartási számon.

Vegyes rendelkezések

A nyereményjáték játékszabályzata megtekinthető a játék teljes időtartama alatt a www.edesvizkiado.hu/ oldalon. A Szervező az ajándékok hibáiért kizárja a szavatossági felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten tiltják.

A Szervező a jelen promóciós szabályzatban meghatározott ajándékon túlmenő egyéb nyereményt nem ad át. Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzat 6. pontjában meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Szervező, valamint a Szervező által a promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a promócióban való részvétel során, a promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező a játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.

A kommunikációs anyagokon felhasznált ajándékfotók csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért a szervező nem vállal felelősséget.
A Promóció információs telefonszáma munkanapokon 9-16 óra között: 061/212-1916
A Promóció e-mail elérhetősége: marketing@edesviz.hu
A Szervező a Promóció lezárulása után 10 napon túl semmilyen, a promócióival kapcsolatos reklamációt nem fogad el.